Nymaterialism är en filosofisk strömning som de senaste tjugo åren tagit plats i en mängd vetenskapliga teorier. Det är en diskurs om materiens självorganisering, medvetenhet och vilja. Nymaterialismen utmanar dikotomierna subjekt-objekt, medvetande -icke medvetande, kultur- natur och den textuella dominansen inom akademierna.

Queer är något som inte inställer sig i ledet, som inte uppfyller våra förväntningar. Queer intar en annan position, utmanar konventioner och öppnar upp nya tolkningsmöjligheter. Queer är inte statiskt, vart eftersom kategorier etableras och blir till konventioner, befinner sig ett queert förhållningssätt alltid i gränslandet, på väg mot det outforskade.

I temat för utställningen har vi medvetet tagit bort ”ny ”ur nymaterialism , för att vi själva som verksamma konsthanverkare har förståelsen för och kunskapen om att materien inte är något viljelöst ”dött”. I konsthantverkares praktik är materialet en samarbets/samtalspartner. Materialet ger indikationer och impulser, leder oss vidare. Vår fysiska interaktion skapar en kunskap som inte alltid låter sig formuleras eller uttryckas i ord, men vi vet, och våra kroppar vet. Materialen har en inre betydelse och är inte en slumpmässig bärare av en ide eller en form.